Privacyverklaring

1. Algemeen

Natuurlijk behandelt Lotus Bakeries uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Wij houden hierbij rekening met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

In deze Privacyverklaringstaat beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, waarom wij deze verzamelen, wat wij met uw persoonsgegevens doen, met wie wij ze delen, hoe wij ze beschermen en welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de verschillende toepassingen (websites, verkoop, enz.) die door of namens ons beschikbaar of in werking zijn.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, is:

Lotus Bakeries België NV, Gentstraat 52, 9971 Lembeke, België met als ondernemingsnummer 0421.694.038 (hierna: Lotus Bakeries).

3. Hoe en op welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Dit hangt af van uw specifieke situatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de rechtsgrond(en) en de doelen waarvoor verwerking plaatsvindt, of de gegevens worden doorgegeven, en de toepasselijke bewaartermijn:

A. Vragen, klachten en opmerkingen consumenten

Wij bieden onze consumenten de mogelijkheid om via de website vragen, klachten of opmerkingen te uiten met betrekking tot de producten van Lotus Bakeries. De volgende gegevens worden daarbij verzameld, bewaard en verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– Tekst van de vraag of de klacht;
– IP-adres.
De gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw vraag, klacht of opmerking te verwerken. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te behandelen en zullen deze na afloop binnen één maand verwijderen. Alleen bij klachten en in uitzonderlijke gevallen kunnen de gegevens 5 jaar worden gearchiveerd. Uw gegevens kunnen aan een verbonden onderneming van Lotus Bakeries bekend worden gemaakt voor verder onderzoek naar uw vraag of klacht. Een actuele lijst van deze verbonden ondernemingen treft u aan op onze website (www.lotusbakeries.com/corporate). Voor doorgifte naar entiteiten buiten de EER hanteren wij passende waarborgen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening te verbeteren.

B. Sollicitatieformulier

U kunt solliciteren bij Lotus Bakeries via een sollicitatieformulier. Voor de verwerking van deze informatie vertrouwen wij op de dienstverlening van SuccesFactors, een applicatie die in handen is van SAP. De volgende gegevens worden daarbij verzameld, bewaard en verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– Telefoonnummer (geen verplicht veld);
– E-mailadres;
– Opleiding (geen verplicht veld);
– Vorige/huidige dienstbetrekking (geen verplicht veld);
– CV en motivatiebrief (geen verplicht veld);
– Adres;
– Geboortedatum (geen verplicht veld);
– Nationaliteit;
– Voltijd- of deeltijdbaan (geen verplicht veld);
– Kent u iemand die bij Lotus Bakeries werkt – zo ja, wie? (geen verplicht veld);
– Hoe heeft u over de vacature gehoord? (geen verplicht veld).

De gevraagde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor ons wervingsproces. Uw gegevens worden verwijderd na afronding van het betreffende wervingsproces, of worden met uw toestemming 3 jaar bewaard in onze wervingsdatabank. In het geval dat uw sollicitatie tot een baan leidt bij Lotus Bakeries worden uw gegevens verder bewaard zoals omschreven in uw arbeidscontract. Wanneer dit relevant is, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een assessmentcentrum. In dat geval zal Lotus Bakeries passende waarborgen hanteren. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om nieuw personeel aan te werven.

C. Beheer commerciële relaties

In het kader van onze commerciële activiteiten, en in het bijzonder in verband met het beheer van potentiële en bestaande klanten en leveranciers, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens ontvangen of verzamelen.

De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor ons zakelijk relatiebeheer en zijn daarom gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We houden daarbij altijd rekening uw privacyrechten. Uw gegevens worden tot 10 jaar na de beëindiging van onze zakelijke relatie bewaard.

Uw gegevens kunnen aan een verbonden onderneming van Lotus Bakeries bekend worden gemaakt wanneer dit nuttig is voor onze B2B-relatie. Een actuele lijst van deze ondernemingen treft u aan op onze website (www.lotusbakeries.com/corporate). Voor doorgifte naar entiteiten buiten de EER hanteren wij passende waarborgen.

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hanteren een pakket technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wederrechtelijke of onbevoegde toegang of gebruik, alsook tegen onbedoeld verlies of schade aan de integriteit. Bij de ontwikkeling van deze maatregelen is rekening gehouden met onze IT-infrastructuur, het mogelijke effect op uw privacy en de bijbehorende kosten. De maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige industriële normen en praktijken.

Uw persoonsgegevens worden alleen door een derde verwerkt wanneer deze derde instemt met deze technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

5. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Cookies kunnen worden gezien als stukjes informatie die door de webserver naar uw browser worden gestuurd, die deze informatie op de harde schijf van uw computer plaatst. Door het gebruik van cookies kunnen we u een snellere en efficiëntere toegang tot de website bieden. U kunt het gebruik van cookies uitzetten in de instellingen van uw browser. Als u het gebruik van cookies onmogelijk maakt, blijft de website toegankelijk, maar heeft u misschien geen toegang tot alle functionaliteiten van de website.
Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe dit te vermijden kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

6. Rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

  • U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die Lotus Bakeries heeft verzameld, bewaard en verwerkt. Om deze informatie te ontvangen dient u uw identiteit te bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van uw identiteitsbewijs toe te zenden).
  • Wanneer uw door Lotus Bakeries bewaarde persoonsgegevens niet juist zijn, kunt u natuurlijk een correctie aanvragen.
  • U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen (bijvoorbeeld gedurende de controle van de juistheid van uw persoonsgegevens).
  • U kunt ons verzoeken gegevens over uzelf te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren als bewijs van een transactie of wanneer de wet dit vereist).
  • Wanneer verwerking op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden, kunt u uw toestemming voor opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
  • Als u het niet eens bent met de manier waarop Lotus Bakeries uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ )

7. Contactpersoon bij vragen of verzoeken

Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de toepassing van deze Privacyverklaring of om de hierin omschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op:

Lotus Bakeries België NV, Gentstraat 52, 9971 Lembeke, België of dpr.belgium@lotusbakeries.com.

8. Beleidswijzigingen

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien en actualisaties worden op deze webpagina geplaatst. De laatste herziening van deze Privacyverklaring heeft plaatsgevonden in november 2018.